Voorwaarden Utrechtse Cultuurlening

Hieronder vindt u de inhoudelijke voorwaarden voor de Utrechtse Cultuurlening. Klik op de + tekens om de tekst behorend bij de koppen te lezen.

 • Gevestigd/ingeschreven in provincie Utrecht

  De Utrechtse Cultuurlening is bestemd voor alle zelfstandig beroepsmatig en/of bedrijfsmatig werkende creatieven, kunstenaars woonachtig in de provincie Utrecht en culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve industrie gevestigd in de provincie Utrecht.
 • Bestedingsdoel

  De Utrechtse Cultuurlening is bestemd voor duurzame investeringen die worden aangewend voor beroepsmatig of bedrijfsmatig gebruik. Hierbij kan worden gedacht aan instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, (digitale) camera's of software, onderzoek, collectie-opbouw, presentatiemateriaal en scholing (opleiding, training, begeleiding). Het K.F. Hein Fonds beoordeelt of het bestedingsdoel voor beroepsmatig gebruik is aan te merken.
 • Wat niet wordt vergoed

  De lening is niet bedoeld voor kosten van levensonderhoud, rijbewijs, mobiele telefoons, calamiteiten, huur voor de eigen woning, of aflossing van (studie)schulden.
 • Beroepsmatig

  Het K.F. Hein Fonds beoordeelt of de aanvrager beroepsmatig/professioneel werkt. Dit wordt gedaan aan de hand van opleiding, inkomen, productie, presentatie en positie. Om in aanmerking te komen voor een Utrechtse Cultuurlening moet een creatief ondernemer of kunstenaar een professionele kunstopleiding hebben afgerond. Voldoet hij/zij niet aan deze voorwaarde, dan moet aangetoond worden dat minimaal drie jaar professioneel gewerkt is als creatief/kunstenaar. In dat geval dient naast de aanvraag ook het Formulier Kunstenaarstoets ingevuld te worden. Een culturele instelling of onderneming in de creatieve industrie dient aantoonbaar bedrijfsmatig en professioneel te opereren in de culturele sector. Voor een culturele organisatie geldt als vereiste dat de uitvoerenden bij de culturele organisatie minimaal drie jaar aantoonbaar professioneel werkzaam zijn als kunstenaar (binnen of buiten de instelling) of een professionele kunstopleiding hebben afgerond.
 • Inschrijving Kamer van Koophandel

  De aanvrager dient een inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel in de provincie Utrecht met de aanvraag mee te sturen (niet ouder dan 3 maanden).
 • Bureau Kredietregistratie (BKR)

  Voordat een aanvraag voor de Utrechtse Cultuurlening wordt beoordeeld, moet er een toets worden uitgevoerd bij het Bureau Kredietregistratie. Dit is een standaardprocedure die altijd wordt toegepast als iemand een lening aanvraagt. Het Bureau Kredietregistratie informeert over het leen- en aflossingsgedrag van consumenten in Nederland. De BKR toets moet door aanvrager zelf worden aangevraagd (bij de bank) en met de aanvraag worden meegestuurd.
 • De inhoudelijke en financiële toetsing

  De aanvraag zelf wordt getoetst op inhoudelijke en financiële aspecten. Cultuur+Ondernemen beoordeelt de financiële aspecten van de aanvraag, onder andere of de hoogte van de lening in verhouding staat tot het beoogde doel en of de aanvrager in staat kan worden geacht het krediet af te lossen.
 • Mogelijkheid tot bezwaar

  Het K.F. Hein Fonds en Cultuur+Ondernemen handelen in mandaat van Gedeputeerde Staten. Rechtsbescherming wordt door de overheid geboden door middel van een mogelijkheid om bezwaar te maken bij de provincie. Klik hier voor informatie over de bezwaarprocedure.